آوای برگریزان

01

02

آوای برگریزان

آثاری برای سنتور در دستگاه شور

انتظار

تکنوازی سنتور

قطعه ای در نوا

تکنوازی دشتی

چهارمضراب

تکنوازی

ضربی شور

سحرگاه

تکنوازی

چهارمضراب شور

تکنوازی اوج

رویا

آشفته